Studium na lékařské fakultě


Pokud po absolvování stÅ™ední Å¡koly padne rozhodnutí na studium medicíny, je potÅ™eba se pÅ™ipravit se celoživotní vzdÄ›lávání. Tento obor se posouvá mílovými kroky, což každého lékaÅ™e neustále nutí k seberozvoji. Studium na lékaÅ™ských fakultách trvá Å¡est let. BÄ›hem kterých se student rozhoduje, v jakém oboru bude pracovat. A co bude jeho základní specializace. Mnohdy se stane, že bÄ›hem praktických cviÄení Äi stážích je objeveno, k Äemu je nadán. ZodpovÄ›dnost je hlavním pÅ™edpokladem pro vykonávání tohoto poslání. Obory medicíny, ve kterých je kromÄ› odborných znalostí potÅ™eba i manuální zruÄnost, jsou pÅ™edevším chirurgické.

studium

ÄŒasto v nich pÅ™evažují operaÄní zákroky různých orgánů v lidském tÄ›le, vÄetnÄ› Äastých poranÄ›ní. Neurochirurgie se specializuje na operaÄní výkony v oblasti mozku a celé periferní nervové soustavy, páteÅ™e a míchy. StejnÄ› nároÄná na dokonalé zvládnutí operaÄních metod je i kardiochirurgie. Zabývající se léÄbou jak vrozených, tak získaných srdeÄních vad. Výkony se Äasto provádÄ›jí na otevÅ™eném srdci za použití mimotÄ›lního obÄ›hu.

Studentka medicíny

Gynekologie a porodnictví je obor, který se zabývá péÄi o zdraví žen. HlavnÄ› v dobÄ› pÅ™edporodní, porodní a poporodní. Urologie zase nemocemi vyluÄovacího systému a léÄby mužských pohlavních orgánů. NároÄný obor vnitÅ™ního lékaÅ™ství je onkologie. Která se zaměřuje jak na prevenci, tak diagnostikou a léÄbou nádorových onemocnÄ›ní. Nefrologie zase diagnózou ledvin, jejich možnou transplantací Äi dialýzou. LéÄbou plicních onemocnÄ›ní vÄetnÄ› tuberkulózy se zabývá pneumologie. Chirurgický obor zrakových orgánů a jejich léÄbou se nazývá oftalmologie. Specialisté na diagnózu chorob nosních krÄních a uÅ¡ních se uplatní v oboru otorinolaryngologie. Pediatrický obor je urÄen na péÄi o dÄ›ti. Jak kojenců, tak dÄ›tí a mladistvých. Choroby vlasů, kůže, potních žláz a nehtů spadají do oboru dermatologie. Vystudovat se dá i epidemiologie, hematologie, radiologie, stomatologie, rehabilitace, psychologie. A to jej jenom Äást specializovaných oborů, které na studenty medicíny Äekají. V praxi je jich nejménÄ› dvojnásobné množství.