Vzdělávání všeobecných sester


V tomto oboru, jako v mnoha dalších, je kladen apel na nepÅ™etržitý profesní rozvoj. V minulosti byl zaveden systém, kdy za aktivní Äi pasivní úÄast na pÅ™ednáškách a seminářích získávaly sestry kredity. Musely za urÄitou dobu získat urÄitý poÄet, tím byla udržena jejich odbornost. Tento kreditní systém se ale neosvÄ›dÄil a v roce 2017 byl zruÅ¡en.
VÅ¡eobecná sestra bez odborného dohledu má ukonÄeno 3leté vzdÄ›lání na vyšší odborné Å¡kole v denní formÄ› a 3 a půlleté vzdÄ›lání v kombinované formÄ›, nebo 3leté vzdÄ›lání na bakalářském stupni vysokoÅ¡kolského vzdÄ›lání.
vÅ¡eobecná sestra v intenzivní péÄi

Po získání bakalářského vzdÄ›lání se mohou sestry dále specializovat v navazujícím magisterském studiu, nebo ve specializaÄním studiu.

vÅ¡eobecná sestra v paliativní péÄi
V rámci navazujícího magisterského studia mohou zájemci absolvovat obory, jako jsou:
· Intenzivní péÄe – specializace se zaměřením na ARO, JIP
· OÅ¡etÅ™ovatelská péÄe v geriatrii – specializace se zaměřením na seniory a na specifické diagnózy ve stáří
· OÅ¡etÅ™ovatelská péÄe v pediatrii – specializace se zaměřením na dÄ›tský vÄ›k
· Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, jako jsou chirurgie a interna
· Porodní asistence
· Organizace a rozvoj zdravotnického zařízení
· Všeobecné ošetřovatelství
· Intenzivní péÄe v porodní asistenci
· Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
· UÄitelství odborných pÅ™edmÄ›tů pro zdravotnické Å¡koly
vÅ¡eobecná sestra v perioperaÄní péÄi
V rámci specializaÄního studia, které není zavrÅ¡eno získáním vysokoÅ¡kolského titulu, jsou obory organizované NCO NZO – Národní centrum oÅ¡etÅ™ovatelství a nelékaÅ™ských zdravotnických oborů v BrnÄ›, jako:
· Bazální stimulace – koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti u dlouhodobě nemocných, mentálně a zdravotně postižených pacientů
· Pediatrie
· Intenzivní péÄe v pediatrii
· Intenzivní péÄe
· PerioperaÄní péÄe – je specializace se zaměřením na operaÄní sály
· Paliativní péÄe – specializace se zaměřením na umírající pacienty
· Sterilizace zdravotnických pomůcek
· Management ve zdravotnictví
· IntervenÄní péÄe – první psychická pomoc ve zdravotnictví
· a mnoho dalších


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup