Marketingová strategie a marketingové analýzy


MARKETINGOVÃ STRATEGIE
Marketingová strategie je strategie odlišení produktu (většinou pomocí přídavné služby)-tím pádem zvýšení poptávky po produktu, snížení nákladů.

Průběh:

  1. Analýza – průzkum trhu, segmentace trhu, analýzy 5F, BCG, SWOT
  2. Syntéza – vytvoření marketingového mixu, stanovení prodejních cílů, stanovení ceny, způsobu propagace a distribuce
  3. Realizace – výroba a prodej výrobku nebo služby
  4. Kontrola a korekce – vyhodnocení výsledků prodeje, korekce marketingové strategie

vysvětlování grafu.jpg
KontinuálnÄ› by v rámci strategického řízení marketingu mÄ›ly probíhat inovace- pozitivní zmÄ›na, vylepÅ¡ení produktu nebo nový produkt/ výrobní postup – inovace nejvyššího stupnÄ› (produktové, výrobní, marketingové apod.), které je tÅ™eba posuzovat a vyhodnocovat v kontextu vÅ¡ech fází marketingové strategie.

MARKETINGOVÉ ANALÃZY
SWOTanalýza= univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitÅ™ních a vnÄ›jších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nÄ›jakého konkrétního zámÄ›ru (například nového produktu Äi služby). Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíÄové silné a slabé stránky organizace a klíÄové příležitosti a hrozby vnÄ›jšího prostÅ™edí.

Faktory:
ž Strenghts – silné stránky
ž Weaknesses – slabé stránky
ž Opportunities – příležitosti
ž Threats – hrozby

Matice BCG= Bostonská matice, používá se pro hodnocení portfolia produktů podniku. Její podstatou je hodnocení jednotlivých produktů, tedy výrobků Äi služeb podniku ve dvou dimenzích – míra růstu na trhu a podíl na trhu.
smartphone podnikatele.jpg
ž Dojné krávy– nepotřebují vysoké investice, jsou základem ziskovosti firmy
ž HvÄ›zdy– je tÅ™eba z nich udÄ›lat dojné krávy, investovat do reklamy, dílÄích inovací…
ž Otazníky– je tÅ™eba je rozdÄ›lit, z nadÄ›jných udÄ›lat dojné krávy (reklama, dílÄí inovace…), ostatní eliminovat
Bídní psi – utlumit výrobu, stáhnout z trhu